Διαδικασία Διαμεσολάβησης

Από τις αρχές του 2020 σε συγκεκριμένες υποθέσεις αστικής φύσης στις οποίες υπάγονται και οι οικογενειακές διαφορές, έχει εισαχθεί στην ελληνική νομική πραγματικότητα, πριν (ή και μετά) την προσφυγή στα δικαστήρια, μια διαδικασία που ονομάζεται Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία Διαμεσολάβησης, γνωστή και ως ΥΑΣ.

Κατά τη διαδικασία αυτή στις υποθέσεις οικογενειακής διαμεσολάβησης, οι σύζυγοι/γονείς που χωρίζουν ενημερώνονται από τον Διαμεσολαβητή για τη διαδικασία της Διαμεσολάβησης και εξετάζουν τη δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών τους μέσω Διαμεσολαβητή.

Κάθε περίπτωση εξετάζεται διαφορετικά με βάση τις ιδιαιτερότητές της.

Εάν στο τέλος της ΥΑΣ τα μέρη επιθυμούν να συνεχίσουν τη διαδικασία της Διαμεσολάβησης, συντάσσεται έγγραφο συμφωνίας υπαγωγής της διαφοράς στη Διαμεσολάβηση.
Διαδικασία Διαμεσολάβησης

Πώς επιλέγεται/ορίζεται ο Διαμεσολαβητής;

1) Το επισπεύδον μέρος (συνήθως το μέρος που εκκινεί τη διαδικασία) απευθύνεται στον Διαμεσολαβητή της επιλογής του.

2) Ο Διαμεσολαβητής επικοινωνεί με κάθε πρόσφορο μέσο (email ή/και τηλέφωνο) με το άλλο (έτερο) μέρος της διαφοράς και ζητά να επιβεβαιωθεί εγγράφως η συμφωνία του έτερου μέρους ως προς το πρόσωπό του ως Διαμεσολαβητή.
- Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επικοινωνία ή διαφωνήσουν τα μέρη ως προς το πρόσωπο του προτεινόμενου Διαμεσολαβητή, τότε επιλέγεται από το Μητρώο που τηρείται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Είσοδος Πολίτη | Διαμεσολάβηση - Υπουργείο Δικαιοσύνης (diamesolavisi.gov.gr) Για την ολοκλήρωση του διορισμού του οφείλει ο επιλεγόμενος Διαμεσολαβητής να τον αποδεχθεί εντός 3 ημερών, άλλως επιλέγεται ο επόμενος κατά σειρά.

3) Το επισπεύδον μέρος υποβάλλει αίτημα προσφυγής στη διαδικασία, ηλεκτρονικά ή άλλως προσφορότερα, το οποίο περιέχει:
- Τα στοιχεία των μερών κατ’ άρθρο 118 παρ. 3 ΚΠολΔ, δηλαδή όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, και τη διεύθυνση κατοικίας των μερών καθώς και τον αριθμό φορολογικού τους μητρώου. Επίσης, το αντικείμενο της διαφοράς και λαμβάνει απόδειξη παραλαβής. Εφόσον έχετε επιλέξει την Έλενα ως Διαμεσολαβήτρια σας, η ίδια θα σας παρέχει τα απαραίτητα έγγραφα που χρειάζεται να συμπληρωθούν.
4) Ο Διαμεσολαβητής επικοινωνεί με τα μέρη για να ορίσουν από κοινού τον τόπο και χρόνο (εντός νόμιμης προθεσμίας) για τη διεξαγωγή της ΥΑΣ Διαμεσολάβησης. Αν δεν μπορεί να βρεθεί κοινός διαθέσιμος χρόνος, τον χρόνο τον ορίζει ο Διαμεσολαβητής, ο οποίος σε κάθε περίπτωση σας ενημερώνει εγκαίρως (τουλάχιστον πέντε -5- ημέρες πριν) με email ή αποστέλλει συστημένη επιστολή. Τα έξοδα της γνωστοποίησης προκαταβάλλονται από το επισπεύδον μέρος και επιδικάζονται ως δικαστικά έξοδα σε περίπτωση δίκης.

5) Η ΥΑΣ Διαμεσολάβησης διενεργείται, εντός της νόμιμης προθεσμίας με την παρουσία και τη συμβολή των δικηγόρων- νομικών παραστατών σας. Η Αρχική Συνεδρία όπως και όλη η διαδικασία της διαμεσολάβησης διενεργείται σε εμπιστευτικό πλαίσιο και δεν τηρούνται πρακτικά. Η μέγιστη διάρκεια της ΥΑΣ είναι μία ώρα.

6) Στο τέλος της ΥΑΣ, συντάσσεται από τον Διαμεσολαβητή πρακτικό περί ολοκλήρωσης της, υπογράφεται από τα παριστάμενα μέρη, τους νομικούς παραστάτες και τον Διαμεσολαβητή.

Στη συνέχεια τα δύο μέρη είναι ελεύθερα να αποφασίσουν αν θα επιλέξουν να λύσουν τις διαφορές τους με Διαμεσολάβηση και να καταλήξουν σε μια βιώσιμη αμοιβαία ικανοποιητική συμφωνία με τη συμβολή του Διαμεσολαβητή, ή αν θα επιλέξουν τη δικαστική οδό. Τέλος, μπορούν να συνεχίσουν τη διαδικασία της Διαμεσολάβησης με τον ίδιο ή άλλο Διαμεσολαβητή. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον αποφασίσουν να προχωρήσουν με Διαμεσολάβηση, συντάσσεται έγγραφο συμφωνίας υπαγωγής της διαφοράς στη Διαμεσολάβηση, το οποίο υπογράφεται από τα μέρη και τον Διαμεσολαβητή της επιλογής τους.
(Visited 43 times, 1 visits today)
Call Now Button Μετάβαση στο περιεχόμενο